Allmänna villkor

Ansvarsbestämmelser

Alla uppdrag utföres i enlighet med CMR konventionen och NSAB (Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser). Vi tillämpar NSAB 2000 (med undantag för försäkringsplikt vid lageruppdrag enl. §27C.3). Detaljerade villkor sändes på begäran.


Varuförsäkring

Varuförsäkring ingår inte i våra priser. Kan tecknas genom France Sped på Er skriftliga begäran senast 24 timmar före lastning. Expeditionsavgift tillkommer enligt gällande France Sped Taxa.


Reklamationer

Fordringar på France Sped pga reklamationer eller dylikt får ej kompenseras mot fraktfaktura utan behandlas separat. Skada på gods skall noteras på fraktsedeln vid leverans. Reklamation skall göras skriftligt och behandlas enligt NSAB.


Bokningar

Bokningar görs till oss till oss per fax eller e-post senast dagen före beräknad lastningsdag. Bokning bekräftas med angivelse av lastningsdag samt beräknad leveransdag (ETA).


Lastsäkring

Den som ombesörjer lastningen ansvarar för att godset lastsäkras enligt vägverket och andra transportsätts bestämmelser. Avsändaren skall lasta på ett sådant sätt att man undviker skador på eget gods samt även på annan varuägares gods som ligger på samma lastbärare. Farligt gods skall säkras i enlighet med bestämmelserna i ADR, RID, IMDG ,mfl…Chauffören är utrustad med spännband i tillräckligt antal för att säkra lasten enligt gällande bestämmelser. Om en fullgod säkring av godset kräver extra utrustning (kantskydd, virke, klotsar osv..) skall den tillhandahållas av avsändaren.


Lastnings-/lossningstid

Det åligger avsändaren/mottagaren att enligt förarens anvisningar lasta/lossa fordonet, varvid föraren lämnar erforderligt biträde. Följande fria lossnings- och lastningstider tillämpas:


Vikt

 

Tid

1 - 2499kg

 

0,5 tim

2500- 9999kg

 

1 tim

10000-14999kg

 

1,5 tim

15000 >

 

2,0 tim

Väntetider utöver fria timmar faktureras enligt gällande France Sped Taxa.

Frakthandling

Frakthandling skall följa med godset hela vägen och därmed skall avsändaren lämna en ifylld fraktsedel till chauffören (helst CMR-fraktsedel).


Farligt gods

Farligt gods skall anmälas i samband med bokningen. Alla klasser och koder skall vara med för att möjliggöra transportplaneringen. Det krävs numera ADR-utrustade bilar samt ADR-certifierade chaufförer för att kunna transportera ADR gods oavsett kvantitet. Avgift för farligt gods faktureras enligt gällande France Sped Taxa. Samtliga föreskrivna gods- och fordonsetiketter skall tillhandahållas av avsändaren.


Tilläggstjänster

Tilläggstjänster utöver transporten och med den förenade administationen, faktureras enligt gällande France Sped Taxa. (t.ex löpande leveransbevakning, Intrastatredovisning, konsulttjänster, rådgivning, statistik uppgifter, kvitterade fraktsedelkopior, avisering osv.).


Pallbyte

Pallbyte tillämpas inte i våra trafiker.


Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta faktureras vid försenad betalning. Med försenad betalning menas alla dagar utöver avtalad betalningstid. Räntenivån indikeras i våra fakturor. Kostnader för påminnelse och inkassering faktureras tillsammans med dröjsmålsräntan.


Fraktberäkningsregler

Frakten beräknas på godsets bruttovikt inklusive emballage. Viktavrundning görs till närmaste 100-tals kg uppåt. För skrymmande gods tillämpas nedanstående omräkningsregler.

Volymberäkning


Volym

 

Vikt

1 kubikmeter

 

333 kg

1 flakmeter

 

1850kg

1 EUR pallplats

 

740kg


För långgods (6m eller längre) debiteras minimum 250kg per meter. Lastsäkring av godset kan i vissa speciella fall innebära att större utrymme krävs på lastbäraren än det som upptas av själva godset. Frakten beräknas då med hänsyn till det totala utrymmet som krävs.


Max. last per trailer

Max. last per trailer är under normala förhållande 25 ton. (Total tillåten vikt för lastat ekipage inom EU är 40 ton med vissa lokala undantag.)


Valutaförändringar

Justering görs månadsvis i enlighet med valutanyckel.


Oljeprisförändringar

Justering görs månadsvis i enlighet med oljeprisnyckel.


Våra priser

Förutsätter fri och obehindrad trafik och inkluderar alla för dagen kända avgifter och skatter. Under avtalstiden nya tillkommande statliga pålagor och skatter faktureras enligt utlägg.


Mervärdeskatt

Mervärdeskatt tillkommer på alla våra priser.


Giltighetstid

Förslag till priser och avtal gäller för accept i 30 dagar. De accepterade avtalen gäller sedan tills vidare med 30 dagars ömsesidig varsel för omförhandling


(France Sped AB allvill 0701)